Umowa o przeniesienie praw autorskich

Dodano: 21.03.2013

Ustawa o prawie autorskim reguluje wszelkie kwestie, dotyczące samego autora, jak i przekazania praw do dzieła osobom trzecim. Oznacza to, że ustawa przewiduje możliwość przekazania prawa do dzieła osobie trzeciej.

Twórca może przekazać osobie trzeciej prawa jedynie do majątkowej części dzieła, którego jest autorem. Oznacza to, że dzieło o którym mowa wciąż jest podpisywane nazwiskiem autora. Nabywca, po podpisaniu stosownej umowy, ma rzeczone dzieło na wyłączność. W związku z tym jest jedyną osobą, posiadającą prawo do korzystania z tego dzieła.

Umowa o przeniesienie praw autorskich oznacza dla autora całkowite wyzbycie się prawa do korzystania z tego dzieła. Umowa ta nie tyle może, co powinna być sporządzona w formie pisemnej. Nie istnieje żaden wzorzec, uważany za poprawny. Bowiem o tym, co dokładnie znajdzie się w tym dokumencie decydują same strony zainteresowane. Należy jednak określić pole, na jakim eksploatowane będzie dzieło. Może to być zwielokrotnianie, czy udostępnianie go. Należy sprecyzować pole eksploatacji, aby nie budziło żadnych wątpliwości.

Sama umowa dotyczyć może jedynie już powstałych dzieł. Przeniesienie paw autorskich dotyczących dzieł, które dopiero zostaną sporządzone jest najzwyczajniej nieważne.

Autorowi przysługuje również prawo do wynagrodzenia, chyba, że przeniesienie praw autorskich odbyło się nieodpłatnie. Wysokość wynagrodzenia ustalają obie strony. Najkorzystniejszą formą opisu wynagrodzenia będzie wskazanie na konkretne powiązania pomiędzy wynagrodzeniem, a polami eksploatacji. Wynagrodzenie można ustalić zarówno jako kwotę, jak i procent od sprzedaży.

Przeniesienie majątkowych praw autorskich jest możliwe, jednak umowa, sporządzona z tej okazji powinna jasno regulować kwestie dotyczące pola eksploatacji oraz wynagrodzenia dla twórcy.

www.MagazynPrawo.pl