Przymusowa rozdzielność majątkowa

Dodano: 27.11.2017

Kiedy powstanie przymusowa rozdzielność majątkowa? Może się tak stać przez ustanowienie sądu, ubezwłasnowolnienie małżonka, ogłoszenie upadłości, orzeczenie separacji, szczegóły tego znajdziecie w artykule.

Kiedy może powstawać przymusowa rozdzielność majątkowa?

Przede wszystkim będzie ona powstawać na skutek ważnych powodów między innymi na żądanie małżonków, gdy zostanie ustanowiona przez sąd. Ewentualnie poprzez ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków, ogłoszenie upadłości jednego z małżonków, orzeczenie separacji. Gdy wymienione przyczyny trwają nie będzie można ustanowić ustroju rozdzielności majątkowe przez umowę małżonków w formie aktu notarialnego.

To, że rozdzielność będzie przymusowa nie będzie zmieniać tego jak ona funkcjonuje. Oddziałowuje na majątek małżonków na tej samej zasadzie, co zwykła rozdzielność majątkowa.

Ustanowienie przed sąd z ważnych powodów

Ustawa nie będzie definiować ani wyliczać tych ważnych powodów dla których będzie można rozdzielność ustanowić. Należy to rozumieć jako sytuację, w której wspólność nie może zostać utrzymana ze względu na dobro rodziny i interes majątkowy jednego z małżonków. Ważny powód to miedzy innymi taka sytuacja, gdy jedna osoba trwoni majątek ze względu na alkoholizm, hazard czy inne istotne przyczyny. Powodem nie może być choroba jednego ze współmałżonków.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeśli wykaże, żę dzięki temu będzie w stanie uprawdopodobnić, że łatwiej będzie mu uzyskać spłatę wierzytelności.

Ubezwłasnowolnienie małżonka powodujące rozdzielność majątkową

Ubezwłasnowolnienie całkowite oraz częściowe jednego z małżonków podobnie jak upadłość będzie powodować powstanie rozdzielności majątkowej z mocy prawa. W przypadku ubezwłasnowolnienia następować będzie w chwili jego ustanowienia również ustalenie rozdzielności majątkowej, która będzie trwała przez czas ubezwłasnowolnienia.

Ogłoszenie upadłości jednego z małżonków

W przypadku ogłoszenia upadłości jednego z małżonków przymusowa rozdzielność powstanie z dniem wydania postanowienia ogłoszenia o upadłości i trwa będzie do umorzenia czy ukończenia postępowania upadłościowego. W takich przypadkach, gdy zakończy się ustrój rodzielności majątkowej jednocześnie rozpoczyna się ustrój wspólności majątkowej, który będzie można skończyć w ramach umowy między małżonkami.

Separacja

W chwili uprawomocnienia wyroku orzekającego separację będzie powstawać przymusowa rozdzielność majątkowa z mocy prawa. Do majątków małżonków wtedy mają zastosowania przepisy o współwłasności w części równej i funkcjonować będą dwa majątki osobiste żony i męża.

Zapraszamy na stronę: notariat.edu.pl