Pracownik jako twórca

Dodano: 21.03.2013

Prawo do utworów, które pracownik stworzył w ramach swoich obowiązków, w stosunku do pracodawcy, są własnością… pracodawcy! Jednak należy podkreślić fakt, iż tworzenie dzieł musi jasno wynikać z umowy, zawartej pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą.

Podstawą prawną jest właśnie ustawa o prawie autorskim. Warto przytoczyć tu pełne brzmienie artykułu, odnoszącego się właśnie do autora jako pracownika.

 

Art. 12.

Jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.

Należy jednak poruszyć kilka ważnych kwestii. Przejęcie praw autorskich będzie miało miejsce tylko w przypadku umowy o pracę. Żadne umowy o dzieło, zlecenie, czy kontrakty managerskie nie obligują pracodawcy do przejęcie tychże praw.

A jak sprawa przeniesienia praw autorskich na pracodawcę wygląda w przypadku tak zwanych osób kreatywnych? Otóż umowy o pracę z takimi osobami często zawierają klauzulę, gwarantującą pracownikowi zachowanie praw do utworów, wykonanych właśnie z tytułu umowy o pracę. No właśnie, utworów. Ponieważ to właśnie utwory określane są jako dzieła kreatywne, wymagające indywidualnego wkładu. Każdy utwór jest dziełem, natomiast nie każde dzieło utworem. Utwór musi charakteryzować się wkładem twórczym samego autora. Stworzenie dzieła przez pracownika, polegające na stworzeniu zdjęć katalogowych, utworem nie będzie, natomiast stworzenie programu komputerowego owszem.

Warto również wiedzieć, że pracodawca, o ile nabywa praw do dzieł, wykonanych przez pracownika, nabywa prawa jedynie majątkowe. W dalszym ciągu pracownik ma prawo podpisywać się pod nimi swoim własnym nazwiskiem. Niedopuszczalne jest również udawanie, że to inny pracownik firmy jest autorem dzieła.

Podsumowując, nie w każdej sytuacji autor ma całkowite prawa do swojego dzieła. Pracodawca może przejąć majątkowe prawa do dzieła, o ile wynika to z umowy o pracę.