Na czym polega egzekucja z nieruchomości

Dodano: 30.08.2017

Egzekucja z nieruchomości to najbardziej skuteczny sposób na dochodzenie swoich roszczeń. Rozwiązanie to stosowane jest przede wszystkim wtedy, gdy długi wierzyciela są bardzo wysokie. Sprawdźcie na czym polega egzekucja z nieruchomości.

Czym jest egzekucja z nieruchomości

Egzekucja z nieruchomości to sposób, w jaki można dochodzić roszczeń od dłużnika. Nastąpić może ona wtedy, gdy długi są wynikiem nieopłacania rat kredytu lub podatków. Rozwiązanie to stosowane jest głównie w przypadku wysokich długów, ponieważ cały proces jest nie tylko długotrwały, ale także dość skomplikowany – wyjaśnia Janusz Kruk, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.

Przebieg egzekucji – początek

Pierwszym krokiem do egzekucji z nieruchomości jest wystawienie przez wierzyciela tytułu wykonawczego, czyli dokumentu stwierdzającego istnienie długu, przedstawiającego roszczenia wierzyciela oraz obowiązek dłużnika.

Całą sprawą zajmuje się komornik, który na początku wzywa dłużnika do uregulowania należności nie później, niż w ciągu dwóch tygodni. Dłużnik dowiaduje się tym samym, że skutkiem zignorowania żądania komornika będzie utrata jego nieruchomości. Informacja o wszczęciu egzekucji wysyłana jest do sądu prowadzącego księgi wieczyste rzeczonej nieruchomości. Jeśli księgi nie posiada, składany jest wniosek do zbioru dokumentów o rozpoczęcie egzekucji.

Wraz z momentem doręczenia wezwania następuje zajęcie nieruchomości wraz z przynależnymi do niej prawami, wierzytelnościami, pożyczkami i przynależnościami. Dłużnik nadal może korzystać z nieruchomości, jednak nie ma prawa do rozporządzania nią, a więc nie może jej sprzedać, darować, ani oddać w użyczenie.

Konsekwencje nieuregulowania długu

Po upływie dwóch tygodni, jeśli dłużnik nie zdecyduje się na spłacenie zadłużenia, komornik sporządza opis i wzywa biegłego do oszacowania wartości zajętej nieruchomości. Osobno podaje się wartość samej nieruchomości, a osobno innych przynależności, takich jak urządzenia czy wydzielone części. Dłużnik może złożyć wniosek o wystawienie na licytację komorniczną tylko części nieruchomości, jednak jej cena wywoławcza musi pokrywać całkowicie zobowiązania wobec wierzyciela. Decyzję w tej sprawie podejmuje komornik. Ponadto, dłużnik może także zaskarżyć opis i oszacowanie w ciągu dwóch tygodni od ich sporządzenia.

Uprawomocnienie się opisu trwa kolejne dwa tygodnie, po których komornik ogłasza termin licytacji. Informację o niej znaleźć można w sądzie, urzędzie skarbowym lub urzędzie gminy. Zamieszczana jest też w lokalnym dzienniku i na stronie Krajowej Rady Komorniczej. Obwieszczenie należy ogłosić co najmniej dwa tygodnie przed planowaną licytacją. Zawierać musi dane dłużnika i nieruchomości wraz z miejscem licytacji oraz oszacowaną sumą i ceną wywoławczą.

Dłużnik a egzekucja

Warto wiedzieć, że koszty egzekucji zwykle leżą po stronie dłużnika. W przypadku bankowych egzekucji mogą one wynieść nawet 30% wartości długu. Jeśli chodzi o egzekucje administracyjne, to obejmują one opłaty egzekucyjne, opłatę manipulacyjną oraz opłaty za dokonanie czynności egzekucyjnych.