Kiedy przysługuje nam odszkodowanie za niewydanie świadectwa pracy?

Dodano: 22.07.2013

Po zerwaniu stosunku pracy pracodawca ma obowiązek wręczenia pracownikowi świadectwa pracy. Zgodnie z normami prawnymi pracownik ma prawo żądać od pracodawcy naprawienia krzywdy na skutek niewydania świadectwa pracy na czas lub wydania go w niewłaściwej postaci.

Roszczeniem tym jest wypłata wynagrodzenia za okres, w którym osoba przebywała bez pracy z powodu braku otrzymania świadectwa, nie może on jednak trwać dłużej niż 6 tygodni.

Rozpoczęcie przez pracownika procedury sądowej musi być poparte spełnieniem trzech wymogów:

– niewydanie lub wydanie nieodpowiedniego świadectwa pracy,

– poniesienie szkody przez zatrudnionego,

– występowanie związku przyczynowego pomiędzy niewydaniem świadectwa a byciem bez zatrudnienia.

Udowodnienie szkody oraz relacji przyczynowego leży po stronie pracownika. Odszkodowanie przysługuje pracownikowi tylko wtedy, gdy w rezultacie nieuzyskania świadectwa pracy pozostawał on bez nowej pracy, mimo że podejmował starania w tym kierunku i wie jak to umotywować.

 

Joanna Walerowicz