Jakie sprawy może wygrać adwokat w Sądzie?

Dodano: 16.07.2018

Adwokat reprezentując swojego klienta w Sądzie dąży do wygrania sprawy i korzystnego wyniku dla klienta.

Nasz zespół składający się z adwokatów z Izby Wrocławskiej analizuje sytuację procesową strony i doradza wybór optymalnej ścieżki postępowania, by zabezpieczyć interesy klienta. Reprezentacja obejmuje postępowanie przed sądem I i II instancji, a także przed Sądem Najwyższym. W sprawach karnych, reprezentujemy klientów w postępowaniu przygotowawczym w toku dochodzenia i śledztwa, a także w postępowaniu przed sądem i postępowaniu apelacyjnym. Prowadzimy sprawy wykroczeniowe, wnosimy subsydiarne akty oskarżenia oraz prywatne akty oskarżenia.

Z sukcesem prowadzimy sprawy gospodarcze np. o zapłatę, przeciwko członkom zarządu spółki, o stwierdzenie nieważności albo uchylenie uchwały, o ochronę praw własności intelektualnej i przemysłowej, o zaniechanie naruszenia dóbr osobistych, a także sprawy pracownicze np. o ustalenie istnienia stosunku pracy, o zapłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

Wszczynamy w imieniu klientów postępowania egzekucyjne, reprezentujemy wierzycieli przed komornikami oraz szybko i sprawnie windykujemy zaległe należności.

Pełen zakres pomocy prawnej kancelarii KJS Legal.

Prawo Cywilne – umowy

 • Pełnomocnictwo procesowe ogólne
 • Pełnomocnictwo procesowe szczególne
 • Pełnomocnictwo szczególne dla pracownika
 • Umowa darowizny nieruchomości (gruntu niezabudowanego)
 • Umowa darowizny nieruchomości (gruntu niezabudowanego, z majątku wspólnego)
 • Umowa darowizny nieruchomości (gruntu zabudowanego)
 • Umowa darowizny nieruchomości (lokalu mieszkalnego)
 • Umowa darowizny nieruchomości małoletniemu
 • Umowa darowizny – darowizna lokalu mieszkalnego
 • Umowa darowizny – darowizna na rzecz obojga małżonków
 • Umowa darowizny – darowizna na rzecz osoby niepozostającej w związku małżeńskim
 • Umowa darowizny – darowizna nieruchomości lokalowej
 • Umowa darowizny – darowizna nieruchomości objętej wspólnością ustawową na rzecz małżonka
 • Umowa darowizny – darowizna obojga małżonków
 • Umowa darowizny – darowizna udziałów w nieruchomości gruntowej
 • Umowa darowizny – darowizna nieruchomości nieobjętej wspólnością ustawową na rzecz małżonka
 • Umowa darowizny – darowizna udziału w nieruchomości rolnej
 • Umowa darowizny – darowizna ułamkowej części lokalu mieszkalnego
 • Umowa darowizny – darowizna z ustanowieniem służebności mieszkania (dożywotnio)
 • Umowa darowizny – darowizna z ustanowieniem służebności mieszkania i użytkowania gruntu
 • Umowa darowizny – darowizna zawierająca obciążenia
 • Umowa darowizny – zbycie nieruchomości rolnych w celu otrzymania świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego
 • Umowa dostawy
 • Umowa kontraktacji
 • Umowa o przeniesienie domeny
 • Umowa o przeniesienie patentu
 • Umowa o przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy
 • Umowa o przeniesienie prawa do uzyskania patentu
 • Umowa o przeniesienie prawa spółdzielczej własności
 • Umowa o przeniesienie użytkowania wieczystego (w wykonaniu umowy warunkowej)
 • Umowa o zniesienie współwłasności nieruchomości
 • Umowa sprzedaży – nabycie nieruchomości przez gminę
 • Umowa sprzedaży – nabycie użytkowania wieczystego jako majątku objętego wspólnością ustawową
 • Umowa sprzedaży – nabycie własności nieruchomości jako majątku objętego wspólnotą ustawową
 • Umowa sprzedaży – nabycie własności nieruchomości jako majątku osobistego
 • Umowa sprzedaży – oświadczenie obojga małżonków o nabyciu nieruchomości jako majątku osobistego
 • Umowa sprzedaży – sprzedaż części udziału w nieruchomości oraz praw i roszczeń z tytułu wzniesienia budynku
 • Umowa sprzedaży – sprzedaż lokalu mieszkalnego
 • Umowa sprzedaży – sprzedaż lokalu użytkowego (garażu)
 • Umowa sprzedaży – sprzedaż mieszkalnego lokalu spółdzielczego w wykonaniu umowy przedwstępnej
 • Umowa sprzedaży – sprzedaż nieruchomości cudzoziemcowi
 • Umowa sprzedaży – sprzedaż nieruchomości przez gminę bez przetargu
 • Umowa sprzedaży – sprzedaż nieruchomości spółce w wykonaniu umowy przedwstępnej
 • Umowa sprzedaży – sprzedaż prawa do domu jednorodzinnego
 • Umowa sprzedaży – sprzedaż rzeczy ruchomej
 • Umowa sprzedaży – sprzedaż ruchomości w drodze przetargu
 • Umowa sprzedaży – sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przez jedno z małżonków
 • Umowa sprzedaży – sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego przez jedno z małżonków
 • Umowa sprzedaży – sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w wykonaniu umowy przedwstępnej
 • Umowa sprzedaży – sprzedaż udziału w nieruchomości ze zobowiązaniem do spłaty długu określonego w walucie obcej
 • Umowa sprzedaży – sprzedaż ułamkowej części użytkowania wieczystego
 • Umowa sprzedaży – sprzedaż użytkowania wieczystego
 • Umowa sprzedaży – sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego osobie prawnej
 • Umowa sprzedaży – sprzedaż z ustanowieniem służebności mieszkania
 • Umowa sprzedaży – sprzedaż z zastrzeżeniem prawa odkupu
 • Umowa sprzedaży – zbycie gospodarstwa rolnego
 • Umowa sprzedaży – zbycie przedsiębiorstwa
 • Umowa sprzedaży energii
 • Umowa sprzedaży między krajowym producentem a odbiorcą zagranicznym
 • Umowa sprzedaży na próbę
 • Umowa sprzedaży na raty
 • Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności rzeczy sprzedanej
 • Umowa sprzedaży nieruchomości (gruntu niezbudowanego)
 • Umowa sprzedaży nieruchomości (gruntu niezabudowanego, do majątku wspólnego)
 • Umowa sprzedaży nieruchomości (gruntu z zabudowaniami)
 • Umowa sprzedaży nieruchomości (gruntu z zabudowaniami, do majątku wspólnego)
 • Umowa sprzedaży nieruchomości dokonana przez rodziców w imieniu małoletniego dziecka
 • Umowa sprzedaży nieruchomości gminnej (gruntu niezabudowanego)
 • Umowa sprzedaży nieruchomości gminnej (gruntu niezabudowanego, do majątku wspólnego)
 • Umowa sprzedaży nieruchomości nabytej wskutek uwłaszczenia
 • Umowa sprzedaży nieruchomości wspólnej (gruntu wspólnego niezabudowanego)
 • Umowa sprzedaży nieruchomości wspólnej (gruntu zabudowanego)
 • Umowa sprzedaży płatnej z kredytu bankowego
 • Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa
 • Umowa sprzedaży samochodu
 • Umowa sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
 • Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu
 • Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu, zawierająca sposób zarządu nieruchomością wspólną
 • Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia jego własności (dotyczy spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu)
 • Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia jego własności
 • Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu spółdzielczego
 • Umowa ustanowienia służebności gruntowej
 • Umowa ustanowienia służeności gruntowej na nieruchomości
 • Umowa ustanowienia służebności osobistej
 • Umowa ustanowienia służebności osobistej na nieruchomości
 • Umowa zamiany – zamiana lokali mieszkalnych
 • Umowa zamiany prawa własności do nieruchomości (gruntu niezabudowanego)
 • Umowa zamiany prawa własności do nieruchomości (gruntu zabudowanego)
 • Umowa zamiany spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
 • Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości (z wyłączonym skutkiem prawnorzeczowym)
 • Warunkowa umowa sprzedaży użytkowania wieczystego
 • Zniesienie wspólności i dział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • Zniesienie współwłasności nieruchomości budowlanej
 • Zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej
 • Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu
 • Pożyczka lombardowa
 • Umowa dzierżawy lokalu mieszkalnego
 • Umowa dzierżawy nieruchomości
 • Umowa dzierżawy pojazdu
 • Umowa dzierżawy ruchomości
 • Umowa dzierżawy urządzeń
 • Umowa kredytu
 • Umowa kredytu faktoringowego
 • Umowa leasingu
 • Umowa licencyjna
 • Umowa licencyjna na wynalazek chroniony patentem
 • Umowa licencyjna znaku towarowego
 • Umowa najmu
 • Umowa najmu nieruchomości
 • Umowa najmu nieruchomości lub jej części na cele użytkowe
 • Umowa najmu lokalu mieszkalnego
 • Umowa najmu lokalu użytkowego
 • Umowa najmu ruchomości
 • Umowa nieodpłatnego użytkowania lokalu mieszkalnego
 • Umowa odpłatnego użytkowania lokalu mieszkalnego
 • Umowa o korzystanie z domeny
 • Umowa o korzystanie z wynalazku zgłoszonego do ochrony
 • Umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
 • Umowa o rozpowszechnianie filmu
 • Umowa o użytkowanie prawa ochronnego na znak towarowy
 • Umowa poddzierżawy nieruchomości
 • Umowa podnajmu
 • Umowa pożyczki niepieniężnej
 • Umowa pożyczki pieniężnej
 • Umowa sublicencyjna znaku towarowego
 • Umowa ustanowienia nieodpłatnego użytkowania udziałów w spółce z o.o.
 • Umowa ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
 • Umowa użyczenia
 • Umowa użyczenia lokalu użytkowego
 • Umowa użyczenia lokalu mieszkalnego
 • Umowa użyczenia nieruchomości
 • Umowa użyczenia samochodu
 • Umowa użytkowania ruchomości
 • Umowa używania pojazdu do celów służbowych
 • Umowa agencyjna
 • Umowa akwizycji
 • Umowa brokerska
 • Umowa deweloperska zawarta w formie aktu notarialnego
 • Umowa drogowego przewozu towarów
 • Umowa hotelowa
 • Umowa komisu
 • Umowa menedżerska
 • Umowa najmu autokaru wraz z kierowcą
 • Umowa o badanie sprawozdania finansowego
 • Umowa o budowę spółdzielczego lokalu mieszkalnego
 • Umowa o dokonanie wyceny nieruchomości i sporządzenie operatu szacunkowego
 • Umowa o dokonanie wynalazku
 • Umowa o dzieło
 • Umowa o prowadzenie agencji ubezpieczeniowej
 • Umowa o przewozy pracownicze
 • Umowa o przygotowanie i przeprowadzenie kampanii reklamowej
 • Umowa o przygotowanie projektu budowlanego
 • Umowa o rezerwację miejsc hotelowych
 • Umowa o roboty budowlane
 • Umowa o roboty budowlane (w systemie wykonawstwa częściowego)
 • Umowa o sprawowanie zarządu w spółce
 • Umowa o świadczenie usług magazynowych
 • Umowa o świadczenie usług ochrony
 • Umowa o świadczenie usług pralniczych
 • Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych
 • Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych – licencja na oprogramowanie
 • Umowa o świadczenie usług turystycznych
 • Umowa o usługi reklamowe w internecie
 • Umowa o usługi reklamowe w internecie z wykorzystaniem poczty elektronicznej
 • Umowa o wdrożenie programu komputerowego
 • Umowa o wykonanie aktualizacji operatu szacunkowego
 • Umowa o wykonanie i wykorzystanie dzieła plastycznego
 • Umowa o wykonanie napraw gwarancyjnych
 • Umowa o wykonanie prac projektowych
 • Umowa o wykonanie prac projektowych oraz o sprawowanie nadzoru autorskiego
 • Umowa o wykonanie projektu znaku towarowego
 • Umowa o wykonanie robót remontowych
 • Umowa o wykonanie strony internetowej
 • Umowa o zarządzanie nieruchomościami
 • Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym
 • Umowa o zgłoszenie projektu wynalazczego do Urzędu Patentowego
 • Umowa pośrednictwa kupna nieruchomości typu otwartego
 • Umowa pośrednictwa najmu nieruchomości z zastrzeżeniem wyłączności
 • Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z zastrzeżeniem wyłączności
 • Umowa pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości na wyłączność
 • Umowa przechowania (depozyt nieprawidłowy)
 • Umowa przewozu
 • Umowa rachunku bankowego
 • Umowa składu
 • Umowa spedycji
 • Umowa stała o konserwację i naprawy awaryjne sprzętu
 • Umowa w sprawie udziału w realizacji inwestycji wspólnej
 • Umowa wydawnicza z autorem dzieła oryginalnego
 • Umowa zakupu komisowego
 • Umowa zlecenia
 • Hipoteka obciążająca część ułamkową nieruchomości na zabezpieczenie długu współwłaścicieli
 • Ustanowienie hipoteki na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu
 • Ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności o nieustalonej wysokości
 • Ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności istniejącej
 • Ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności wyrażonej w walucie obcej
 • Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki na nieruchomości gruntowej
 • Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki na nieruchomości zabudowanej
 • Umowa gwarancji bankowej
 • Umowa poręczenia spłaty pożyczki
 • Umowa przewłaszczenia rzeczy
 • Umowa o ustanowienie zastawu na patencie
 • Umowa ustanowienia zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym
 • Umowa ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do gatunku
 • Umowa ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do tożsamości
 • Umowa zastawu
 • Przejęcie długu przez umowę z dłużnikiem
 • Przejęcie długu przez umowę z wierzycielem
 • Przelew wierzytelności pieniężnej
 • Ugoda sądowa
 • Umowa dotycząca obowiązku alimentacyjnego
 • Umowa dożywocia
 • Umowa dystrybucji
 • Umowa forfaitingu
 • Umowa franchisingu
 • Umowa konsorcjum
 • Umowa sponsoringu
 • Umowa spółki cichej
 • Umowa zniesienia służebności
 • Ustanowienie i wykonanie prawa odkupu
 • Ustanowienie i wykonanie prawa pierwokupu
 • Ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • Ustanowienie rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków
 • Wstąpienie osoby trzeciej w prawa wierzyciela
 • Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej
 • Zmiana, uzupełnienie, rozwiązanie umowy
 • Oświadczenie o wyznaczeniu terminu zawarcia umowy przyrzeczonej
 • Oświadczenie strony kupującej wyrażające wolę zawarcia umowy sprzedaży
 • Oświadczenie strony sprzedającej wyrażające wolę zawarcia umowy sprzedaży
 • Rozwiązanie umowy przedwstępnej
 • Umowa przedwstępna sprzedaży lokalu mieszkalnego
 • Umowa przedwstępna sprzedaży lokalu mieszkalnego sporządzona w zwykłej formie pisemnej z datą poświadczoną przez notariusza
 • Umowa przedwstępna sprzedaży lokalu mieszkalnego sporządzona w zwykłej formie pisemnej z podpisami poświadczonymi przez notariusza
 • Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości
 • Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości gruntowej
 • Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości przyszłej – wyodrębnionej działki gruntu
 • Umowa przedwstępna sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • Umowa przedwstępna sprzedaży udziałów w spółce z o.o.
 • Umowa przedwstępna sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
 • Wyznaczenie terminu do zawarcia umowy przyrzeczonej
 • Zmiana umowy przedwstępnej
 • Oferta darowizny nieruchomości
 • Oferta sprzedaży
 • Oświadczenie o przyjęciu oferty
 • Oświadczenie o przyjęciu oferty darowizny nieruchomości
 • Zawiadomienie ze strony oferenta o opóźnieniu odpowiedzi na ofertę
 • Weksle
 • Deklaracja wekslowa
 • Oświadczenie wekslowe
 • Weksel trasowany
 • Weksel własny

Prawo Gospodarcze

 • Sprawy ze stosunku spółki
 • Umowa spółki cywilnej
 • Umowa spółki jawnej
 • Umowa spółki partnerskiej
 • Umowa spółki komandytowej
 • Umowa spółki komandytowo- akcyjnej
 • Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Umowa spółki akcyjnej
 • Pozew o rozwiązanie spółki
 • Pozew przeciwko członkowi zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w razie bezskuteczności egzekucji
 • Pozew o rozwiązanie przez sąd spółki z o.o. wyrokiem
 • Pozew o wyłączenie wspólnika
 • Pozew o uchylenie uchwały Zgromadzenia Wspólników
 • Pozew o wyłączenie wspólnika z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia
 • Pozew o zapłatę przeciwko członkom zarządu spółki na podstawie art. 299 ksh
 • Pozew o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej
 • Pozew o ustalenie wartości akcji
 • Umowa sprzedaży udziałów
 • Podział, łączenie, przekształcenie, likwidacja spółek
 • Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców
 • Wniosek o wpis zmiany w rejestrze spółki , dotyczącej umowy, osób wspólników, sposobu reprezentacji i osób uprawnionych do reprezentacji
 • Wniosek o wykreślenie spółki z rejestru
 • Wypowiedzenie przez wspólnika udziału w spółce
 • Umowa wspólników spółki postanawiających o zakończeniu działalności spółki bez likwidacji
 • Uzgodnienie wspólników spółki postanawiających o dalszym trwaniu spółki w razie ustąpienia wspólnika
 • Wypowiedzenie spółki przez wierzyciela
 • Wypowiedzenie spółki przez wspólnika
 • Akt założycielski jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Kontrakt menedżerski
 • Kontrakt menedżerski dla osoby spoza zarządu
 • Księga udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Lista wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Ogłoszenie o uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Oświadczenie nowego wspólnika przystępującego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Oświadczenie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o pokryciu kapitału zakładowego
 • Pełnomocnictwo do głosowania na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Pełnomocnictwo do uczestniczenia i głosowania na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Pełnomocnictwo do uczestniczenia i głosowania na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Pełnomocnictwo upoważniające do zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Protokół uchwały o odwołaniu członka zarządu
 • Protokół nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego
 • Protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Protokół uchwały o rozwiązaniu spółki
 • Regulamin działalności zarządu spółki z o.o.
 • Regulamin organizacyjny spółki z o.o.
 • Regulamin rady nadzorczej
 • Uchwała o podziale zysku (pokryciu straty) spółki z o.o.
 • Uchwała o udzieleniu absolutorium radzie nadzorczej
 • Uchwała o udzieleniu absolutorium zarządowi
 • Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki z o.o.
 • Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki
 • Uchwała rady nadzorczej w sprawie zatrudnienia członka zarządu w spółce na podstawie umowy o pracę
 • Umowa przedwstępna sprzedaży udziałów w spółce z o.o.
 • Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z wkładami niepieniężnymi
 • Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Umowa ustanowienia nieodpłatnego użytkowania udziałów w spółce z o.o.
 • Zawiadomienie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o zbyciu lub zastawieniu udziału
 • Zbycie udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Akcja imienna
 • Akcja imienna z obowiązkiem do powtarzających się świadczeń
 • Akcja na okaziciela
 • Akcja uprzywilejowana
 • Ogłoszenie wzywające do zapisywania się na akcje (prospekt skierowany do oznaczonej osoby)
 • Oświadczenie zarządu w przedmiocie zawiązania spółki akcyjnej
 • Protokół uchwały o podwyższeniu kapitału akcyjnego spółki
 • Protokół uchwały o podziale zysku i kwitowaniu władz spółki
 • Protokół uchwały o rozwiązaniu spółki
 • Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej
 • Regulamin Rady Nadzorczej
 • Sprawozdanie założycieli spółki akcyjnej
 • Statut spółki akcyjnej
 • Świadectwo depozytowe
 • Świadectwo założycielskie
 • Świadectwo tymczasowe na akcje
 • Świadectwo użytkowe
 • Uchwała rady nadzorczej w sprawie zatrudnienia członka zarządu w spółce na podstawie umowy o pracę
 • Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy
 • Uchwała w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
 • Uchwała w sprawie udzielenia prezesowi zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
 • Uchwała w sprawie udzielenia przewodniczącej rady nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym
 • Uchwała w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej
 • Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
 • Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej spółki z działalności za rok obrotowy oraz badania sprawozdania finansowego spółki i sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy
 • Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki
 • Warrant subskrypcyjny
 • Wniosek o wpis do ewidencji przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego będącego spółką akcyjną
 • Zapis na akcje
 • Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgormadzenia akcjonariuszy
 • Zawiązanie i statut spółki akcyjnej. Objęcie akcji
 • Łączenie się spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przez zawiązanie nowej spółki
 • Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową
 • Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną
 • Odwołanie prokury
 • Ustanowienie prokury łącznej
 • Ustanowienie prokury samoistnej

Pozostałe sprawy gospodarcze

 • Odpowiedź na pozew w sprawie gospodarczej
 • Pozew o ochronę znaku towarowego
 • Pozew o zakazanie naruszania prawa do znaku towarowego
 • Pozew o zakazanie naruszania prawa ochronnego na renomowany znak towarowy
 • Pozew o zakazanie naruszania prawa ochronnego na znak towarowy
 • Pozew o zakazanie używania firmy
 • Pozew o zakazanie używania nazwy
 • Pozew o zaniechanie naruszania środowiska i zapłatę
 • Pozew o świadczenie pieniężne w sprawie gospodarczej
 • Pozew o świadczenie pieniężne w sprawie gospodarczej, przy rozpoznaniu której nie stosuje się przepisów o postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych
 • Odpowiedź na pozew w postępowaniu uproszczonym
 • Pozew w postępowaniu uproszczonym
 • Pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
 • Pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
 • Zarzuty przeciwko nakazowi zapłaty w postępowaniu nakazowym
 • Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Sprawy z zakresu prawa rzeczowego

 • Pozew o ochronę naruszonego posiadania i zakaz naruszeń
 • Pozew o ochronę naruszonego posiadania (przez nakazanie zaniechania naruszeń)
 • Pozew o ochronę naruszonego posiadania (przez przywrócenie stanu poprzedniego)
 • Pozew o ochronę posiadania
 • Pozew o ochronę własności
 • Pozew o przeniesienie własności nieruchomości
 • Pozew o przywrócenie do stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń w przyszłości
 • Pozew o usunięcie niezgodności między stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym
 • Pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • Pozew o wydanie nieruchomości (skarga windykacyjna)
 • Pozew o wydanie nieruchomości z elementami rozgraniczenia
 • Pozew o wydanie samochodu
 • Pozew o wykup gruntu przez posiadacza
 • Pozew o zakaz przechodu i przejazdu (skarga negatoryjna)
 • Pozew o zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży
 • Pozew o zmianę treści i sposobu wykonywania służebności
 • Pozew o zniesienie służebności gruntowej
 • Pozew o zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości w trybie art. 231 kc
 • Pozew o zwrot nakładów na wspólną nieruchomość
 • Ustanowienie służebności
 • Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej
 • Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu
 • Wniosek o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie
 • Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości (w dobrej wierze)
 • Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości (w złej wierze)
 • Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości
 • Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia służebności
 • Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia służebności drogi koniecznej
 • Wniosek o częściowe zniesienie współwłasności z podziałem quoad usum
 • Wniosek o ustanowienie odrębnej własności lokalu
 • Wniosek o zniesienie współwłasności
 • Wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości przez wyodrębnienie własności lokali
 • Wniosek o dopuszczenie do współposiadania
 • Wniosek o pozbawienie prawa używania rzeczy
 • Wniosek o uchylenie zarządu
 • Wniosek o upoważnienie do dokonania określonej czynności
 • Wniosek o ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej
 • Wniosek o ustanowienie zarządcy
 • Wniosek o ustanowienie zarządcy przymusowego
 • Wniosek o wydzielenie do wyłącznego używania części nieruchomości wspólnej
 • Wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd
 • Wniosek o zakazanie dokonania określonej czynności
 • Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd
 • Wniosek właściciela lokalu o wyrażenie zgody na podział (połączenie) lokalu
 • Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Sprawy z zakresu prawa spadkowego

 • Pozew o ustalenie nieważności testamentu
 • Pozew o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia
 • Pozew o zmniejszenie zapisu
 • Pozew o ustalenie nieważności testamentu
 • Pozew o wykonanie zapisu
 • Pozew o zachowek
 • Wniosek o zabezpieczenie spadku
 • Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza
 • Wniosek o nakazanie złożenia testamentu
 • Wniosek o ustanowienie kuratora spadku
 • Wniosek o wyjawienie przedmiotów spadkowych
 • Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
 • Wniosek o dział spadku
 • Oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza
 • Wniosek o zatwierdzenie przez sąd oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu spadku
 • Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu
 • Wniosek o przesłuchanie świadków testamentu, którego treść nie została spisana
 • Wniosek o przesłuchanie świadków testamentu ustnego
 • Zawiadomienie sądu o testamencie ustnym, którego treść nie została spisana
 • Wyjawienie przedmiotów spadkowych
 • Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku w przypadku otwarcia i ogłoszenia testamentu, przyjęcie oświadczenia o odrzuceniu spadku przez spadkobiercę testamentowego oraz o przyjęcie spadku przez spadkobierców ustawowych
 • Wniosek o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku
 • Wniosek o uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku
 • Wniosek o uzupełnienie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku
 • Wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku
 • Wniosek o zmianę stwierdzenia nabycia spadku
 • Akt poświadczenia dziedziczenia
 • Dział spadku i zniesienie wspólności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
 • Dział spadku obejmującego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
 • Odrzucenie spadku
 • Odwołanie testamentu
 • Odwołanie testamentu i powołanie do spadku
 • Poświadczenie dziedziczenia
 • Powołanie do spadku małżonków
 • Protokół dziedziczenia
 • Testament alograficzny (urzędowy)
 • Testament notarialny
 • Testament podróżny
 • Testament wojskowy
 • Testament z powołaniem wykonawcy testamentu
 • Testament z zapisem sumy pieniężnej
 • Testament z zapisem udziału w nieruchomości
 • Testament z zapisem wartości części spadku
 • Testament z zapisem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
 • Testament zawierający oświadczenie testatora co do podziału majątku spadkowego
 • Testament zawierający podstawienie
 • Testament zawierający podwójne podstawienie
 • Testament zawierający polecenie
 • Testament zawierający powołanie do spadku
 • Testament zawierający powołanie do spadku dziecka nienarodzonego
 • Testament z zobowiązaniem spadkobiercy do dożywotniego utrzymania osoby trzeciej
 • Umowa o dział spadku
 • Wydziedziczenie
 • Zapis gospodarstwa rolnego
 • Zbycie udziałów w przedmiocie należącym do spadku
 • Zbycie udziału w spadku
 • Zrzeczenie się dziedziczenia

Sprawy lokalowe

 • Pozew o eksmisję
 • Pozew o eksmisję z lokalu mieszkalnego zajmowanego bez tytułu prawnego
 • Pozew o eksmisję z lokalu mieszkalnego
 • Pozew o nakazanie dokonania napraw
 • Pozew o odszkodowanie za zajmowanie lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego
 • Pozew o sprzedaż lokalu w drodze licytacji
 • Pozew o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej
 • Pozew o ustalenie niezasadności podwyżki czynszu
 • Pozew o ustalenie niezasadności wypowiedzenia czynszu najmu
 • Pozew o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu
 • Pozew o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego
 • Pozew o zapłatę zwrotu kosztów odnowienia i naprawy lokalu
 • Pozew o zobowiązanie dewelopera do ustanowienia odrębnej własności lokalu
 • Pozew o zobowiązanie przedsiębiorcy do ustanowienia odrębnej własności lokalu
 • Pozew o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i przydział lokalu
 • Pozew o przyjęcie w poczet członków
 • Pozew o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia
 • Pozew o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni
 • Pozew o uznanie, że wypowiedzenie wysokości opłat eksploatacyjnych jest niezasadne
 • Pozew o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o budowę lokalu
 • Pozew o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę walnego zgromadzenia o podziale spółdzielni
 • Pozew o zawarcie umowy o budowę lokalu
 • Pozew o zawarcie umowy o lokatorskie prawo do mieszkania
 • Pozew o zawarcie umowy o spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Księgi wieczyste

 • Wniosek o odłączenie działki i przeniesienie do innej księgi wieczystej
 • Wniosek o sprostowanie oznaczenia nieruchomości
 • Wniosek o sprostowanie oznaczenia nieruchomości, ujawnienie jej podziału, odłączenie i przyłączenie wyodrębnionej części nieruchomości do innej isteniejącej księgi wieczystej
 • Wniosek o ujawnienie budynku lub urządzenia
 • Wniosek o wpis hipoteki na rzecz banku (hipoteki bankowej)
 • Wniosek o wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej
 • Wniosek o wpis hipoteki przymusowej na rzecz innych podmiotów niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego
 • Wniosek o wpis hipoteki przymusowej na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
 • Wniosek o wpis hipoteki zwykłej i kaucyjnej
 • Wniosek o wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • Wniosek o wpis ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu wywłaszczeniowym (scaleniowym)
 • Wniosek o wpis prawa najmu lub dzierżawy
 • Wniosek o wpis prawa odkupu lub pierwokupu
 • Wniosek o wpis prawa użytkowania
 • Wniosek o wpis prawa użytkowania wieczystego
 • Wniosek o wpis prawa własności
 • Wniosek o wpis roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości
 • Wniosek o wpis roszczenia o ustanowienie odrębnej własności lokalu i o przeniesienie tego prawa
 • Wniosek o wpis roszczenia wynikającego z umowy przedwstępnej
 • Wniosek o wpis służebności gruntowej
 • Wniosek o wpis służebności osobistej
 • Wniosek o wpis służebności przesyłu
 • Wniosek o wpis spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • Wniosek o wpis zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości
 • Wniosek o wykreślenie hipoteki
 • Wniosek o wykreślenie wpisu z księgi wieczystej
 • Wniosek o założenie księgi wieczystej dla budynku usytuowanego na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste – nieruchomości budynkowej
 • Wniosek o założenie księgi wieczystej dla lokalu mieszkalnego lub użytkowego stanowiącego odrębną własność – nieruchomości lokalowej
 • Wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej
 • Wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej
 • Wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej zabudowanej
 • Wniosek o założenie księgi wieczystej dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego

Postępowanie układowe, upadłościowe i naprawcze

 • Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku
 • Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu
 • Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości – upadłość konsumencka
 • Wniosek o zmianę postanowienia o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej
 • Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika
 • Wniosek wierzycieli o ogłoszenie upadłości
 • Odpowiedź dłużnika na wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości
 • Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
 • Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym z oświadczeniem o potrąceniu
 • Zgłoszenie wierzytelności wraz z oświadczeniem o skorzystaniu z prawa potrącenia
 • Zgłoszenie wierzytelności zasądzonej prawomocnym wyrokiem sądowym w postępowaniu upadłościowym
 • Lista wierzytelności
 • Oświadczenie upadłego o uznaniu wierzytelności
 • Pozew upadłego przeciwko wierzycielowi o pozbawienie tytułu wykonawczego wydanego w postępowaniu upadłościowym wykonalności
 • Sprzeciw upadłego od listy wierzytelności
 • Sprzeciw wierzyciela od listy wierzytelności
 • Sprzeciw upadłego co do uznania wierzytelności
 • Wniosek o zmianę wierzyciela na liście wierzytelności
 • Wniosek wierzyciela o nadanie klauzuli wykonalności wyciągowi z listy wierzytelności
 • Wniosek wierzyciela o zmianę na liście wierzytelności
 • Zażalenie na postanowienie w przedmiocie rozpoznania sprzeciwu
 • Pozew o wyłączenie z masy upadłości
 • Wniosek o wydanie świadczenia wzajemnego
 • Wniosek o wyłączenie z masy upadłości
 • Wniosek upadłego o wstrzymanie likwidacji masy upadłości
 • Wniosek współmałżonka upadłego o wyłączenie rzeczy z masy upadłości
 • Zarzuty wierzyciela przeciwko planowi podziału funduszów masy
 • Zarzuty wierzyciela przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej
 • Odpowiedź uczestnika na wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
 • Odpowiedź uczestników na wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
 • Wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
 • Wniosek o pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej
 • Wniosek o zwołanie zgromadzenia wierzycieli
 • Wniosek o zgodę na działanie członka rady wierzycieli przez pełnomocnika
 • Wniosek wierzyciela o dopuszczenie do udziału w zgromadzeniu wierzycieli
 • Wniosek wierzyciela o dopuszczenie do udziału we wstępnym zgromadzeniu wierzycieli
 • Wniosek wierzycieli o ustanowienie rady wierzycieli
 • Wniosek wierzycieli o zmianę składu rady wierzycieli
 • Zgoda na pełnienie funkcji członka rady wierzycieli
 • Wniosek o umorzenie postępowania upadłościowego
 • Wniosek o wykreślenie upadłego z rejestru

Postępowanie egzekucyjne

 • Wniosek o wydanie tytułu wykonawczego
 • Wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności
 • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu
 • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika
 • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko nabywcy przedsiębiorstwa
 • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółki cywilnej
 • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej między pracownikiem a pracodawcą w kwestii naprawienia szkody
 • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej przed komisją pojednawczą
 • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej w postępowaniu pojednawczym przed komisją pojednawczą
 • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności z zaznaczeniem przejścia uprawnienia lub obowiązku na inną osobę
 • Wniosek o ponowne wydanie tytułu wykonawczego w miejsce utraconego
 • Wniosek o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego
 • Wniosek o wydanie dalszego tytułu wykonawczego
 • Zażalenie dłużnika na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności
 • Zażalenie dłużnika na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu
 • Skarga na czynności komornika
 • Skarga na oszacowanie komornika
 • Skarga dłużnika na czynności komornika
 • Skarga wierzyciela na czynności komornika
 • Wniosek dłużnika o umorzenie egzekucji
 • Wniosek dłużnika o wydanie zaświadczenia o umorzeniu postępowania
 • Wniosek dłużnika o zawieszenie egzekucji
 • Wniosek nabywcy licytacyjnego nieruchomości o przysądzenie własności nieruchomości
 • Wniosek o dalsze prowadzenie postępowania egzekucyjnego
 • Wniosek o dokonanie opisu i oszacowanie nieruchomości
 • Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji celem wydania nieruchomości
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji celem wydania nieruchomości oraz wyegzekwowania świadczenia pieniężnego
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji celem wydania rzeczy
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji celem wykonania eksmisji z lokalu użytkowego oraz wyegzekwowania świadczenia pieniężnego
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji, której przedmiotem jest wydanie nieruchomości
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji, której przedmiotem jest wydanie rzeczy
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji, której przedmiotem jest wykonanie czynności
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko władającemu ruchomością indywidualnie oznaczoną
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko wspólnikom spółki cywilnej
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu opróżnienia lokalu mieszkalnego oraz wyegzekwowanie świadczenia pieniężnego
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu wydania nieruchomości
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu wymuszenia zaniechania czynności
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji – wykonanie określonej czynności
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji – wymuszenie zaniechania określonej czynności
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji z rachunku bankowego
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji z rachunku wspólnego dłużnika i jego małżonka
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji z ruchomości
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji z ruchomości i wynagrodzenia za pracę dłużnika, alternatywnie z jego rachunku bankowego
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji z udziału wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji z wierzytelności
 • Wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego
 • Wniosek o wyjawienie majątku
 • Wniosek o wystąpienie komornika do sądu celem ustalenia kuratora dla dłużnika
 • Wniosek o wyznaczenie drugiej licytacji nieruchomości
 • Wniosek wierzyciela o przejęcie nieruchomości
 • Zarzuty wierzyciela do planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji
 • Zażalenie wierzyciela na postanowienie w przedmiocie wyznaczenia organu do łącznego prowadzenia egzekucji
 • Pozew małżonka dłużnika o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
 • Pozew o pozbawienie wykonalności bankowego tytułu wykonawczego
 • Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
 • Pozew o zwolnienie od egzekucji administracyjnej
 • Pozew o zwolnienie od egzekucji z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia
 • Wniosek o sprostowanie lub uchylenie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego
 • Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego – dokument urzędowy
 • Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego – orzeczenie
 • Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego – ugoda sądowa

Postępowanie zabezpieczające

 • Wniosek o uchylenie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia
 • Wniosek o udzielenie zabezpieczenia
 • Wniosek o udzielenie zabezpieczenia przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim
 • Wniosek o udzielenie zabezpieczenia przyszłych roszczeń alimentacyjnych związanych z ustaleniem ojcostwa
 • Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego przez zobowiązanie obowiązanego do wykonania określonej czynności
 • Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego przez ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Czynności sądowe w postępowaniu cywilnym

 • Wniosek o przyznanie kosztów
 • Wniosek o umorzenie kosztów sądowych
 • Wniosek o ustanowienie pełnomocnika procesowego z urzędu
 • Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie gospodarczej
 • Wniosek pozwanego o przyznanie mu kosztów procesu wobec cofnięcia pozwu
 • Wniosek pozwanego o przyznanie mu kosztów procesu wobec cofnięcia pozwu przez powoda
 • Wniosek pracodawcy o zwolnienie od kosztów sądowych
 • Wniosek pracownika o zwolnienie od kosztów sądowych
 • Wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego
 • Wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym
 • Cofnięcie pozwu
 • Cofnięcie wniosku w postępowaniu nieprocesowym
 • Interwencja uboczna
 • Odpowiedź na pozew wraz z wnioskiem o wyłączenie sędziego
 • Opozycja przeciwko interwencji ubocznej
 • Ugoda sądowa
 • Wniosek o doręczenie wyroku sądu drugiej instancji z uzasadnieniem
 • Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania
 • Wniosek o podjęcie i umorzenie zawieszonego postępowania
 • Wniosek o przedłużenie terminu sądowego
 • Wniosek o przekazanie sprawy (błędnie zakwalifikowanej jako gospodarczej) z sądu (wydziału) gospodarczego do wydziału cywilnego
 • Wniosek o przeprowadzenie postępowania pojednawczego (zawezwanie do próby ugodowej)
 • Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji
 • Wniosek o przywrócenie terminu wraz z dopełnieniem czynności
 • Wniosek o przywrócenie uchybionego terminu
 • Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia postanowienia wydanego na posiedzeniu jawnym
 • Wniosek o sporządzenie uzasadnienia i o doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem
 • Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego i doręczenie jego odpisu z uzasadnieniem
 • Wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy
 • Wniosek o sprostowanie wyroku
 • Wniosek o umorzenie zawieszonego postępowania w sprawie gospodarczej
 • Wniosek o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu
 • Wniosek o wezwanie spadkobierców zmarłej strony
 • Wniosek o wykładnię wyroku
 • Wniosek o wyłączenie sędziego z przyczyn określonych w art. 48 kpc
 • Wniosek o wyłączenie sędziego z przyczyn określonych w art. 49 kpc
 • Wniosek o zabezpieczenie dowodu
 • Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej
 • Wniosek o zawieszenie postępowania ze względu na to, że rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania
 • Wniosek o zawieszenie postępowania ze względu na to, iż rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania
 • Wniosek obu stron o zawieszenie postępowania
 • Wniosek powoda o przedstawienie przez pozwanego dokumentów
 • Wniosek powoda o uzupełnienie wyroku
 • Wniosek powoda o wezwanie do udziału w sprawie dodatkowo innej osoby obok pozwanego (dopozwanie)
 • Wniosek pozwanego o wydanie orzeczenia o zwrocie spełnionego świadczenia
 • Wniosek strony o przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu
 • Apelacja dotycząca zarzutu naruszenia przepisów postępowania cywilnego
 • Apelacja dotycząca zarzutu naruszenia przepisów prawa materialnego
 • Apelacja dotycząca zarzutu nieważności postępowania cywilnego
 • Apelacja od postanowienia odmawiającego wpisania spółki do rejestru sądowego
 • Apelacja od wyroku sądu okręgowego – wydziału ubezpieczeń społecznych w sprawie odmowy przyznania renty rodzinnej
 • Apelacja od wyroku sądu rejonowego
 • Apelacja w postępowaniu uproszczonym
 • Apelacja w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń
 • Apelacja w sprawie o odszkodowanie z powodu uchylenia się pracodawcy od zawarcia przyrzeczonej umowy o pracę
 • Apelacja w sprawie o odszkodowanie z powodu bezprawnego i bezpodstawnego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • Apelacja w sprawie o przywrócenie do pracy
 • Apelacja w sprawie o ustalenie rodzaju umowy o pracę
 • Apelacja w sprawie o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia zmieniającego
 • Apelacja w sprawie o uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy
 • Apelacja w sprawie o waloryzację renty inwalidzkiej
 • Apelacja w sprawie o zapłatę wynagrodzenia za pracę
 • Apelacja z powodu nieważności postępowania spowodowanej brakiem należytego umocowania
 • Apelacja z powodu nieważności postępowania spowodowanej brakiem organu uprawnionego do reprezentowania strony
 • Apelacja z powodu nieważności postępowania spowodowanej brakiem przedstawiciela ustawowego strony
 • Apelacja z powodu nieważności postępowania spowodowanej brakiem zdolności procesowej strony
 • Apelacja z powodu nieważności postępowania spowodowanej brakiem zdolności sądowej strony
 • Apelacja z powodu nieważności postępowania spowodowanej niedopuszczalnością drogi sądowej
 • Apelacja z powodu nieważności postępowania spowodowanej toczeniem się pomiędzy stronami sprawy wcześniej wszczętej
 • Apelacja z powodu nieważności postępowania spowodowanej tym, iż sąd rejonowy orzekł w sprawie, w której sąd wojewódzki był właściwy, bez względu na wartość przedmiotu sporu
 • Apelacja z powodu nieważności postępowania spowodowanej tym, iż skład orzekający był sprzeczny z przepisami prawa
 • Apelacja z powodu nieważności postępowania spowodowanej tym, iż strona została pozbawiona możności obrony swych praw
 • Apelacja z powodu nieważności postępowania spowodowanej tym, iż w rozpoznaniu sprawy brał udział sędzia wyłączony z mocy ustawy
 • Apelacja z powodu nieważności postępowania spowodowanej wcześniejszym od zapadłego orzeczenia prawomocnym osądzeniem (res iudicata) sprawy
 • Cofnięcie apelacji
 • Odpowiedź na apelację opartą na zarzutach naruszenia prawa materialnego
 • Odpowiedź na apelację opartą na zarzutach naruszenia przepisów postępowania
 • Odpowiedź na apelację w sprawie o stwierdzenie nieważności odwołania pracownika ze stanowiska kierowniczego na skutek sprzeczności aktu odwołania z zasadami współżycia społecznego
 • Odpowiedź na apelację w sprawie o zapłatę
 • Odpowiedź na apelację w sprawie o zapłatę odprawy pieniężnej
 • Odpowiedź na apelację w sprawie wypowiedzenia zmieniającego
 • Odpowiedź na zażalenie
 • Odpowiedź na zażalenie dotyczące odrzucenia kasacji jako niedopuszczalnej z innych przyczyn
 • Odpowiedź na zażalenie na postanowienie o nadaniu wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności
 • Zażalenie adwokata (radcy prawnego) ustanowionego z urzędu na odrzucenie skargi kasacyjnej
 • Zażalenie na odrzucenie skargi kasacyjnej na podstawie przewidzianej w art. 398[4] § 2 w zw. z art. 398[9] § 1 pkt 2 kpc
 • Zażalenie na odrzucenie skargi kasacyjnej niedopuszczalnej z innych przyczyn (art. 398[6] § 2 kpc)
 • Zażalenie na odrzucenie skargi kasacyjnej z powodu nieuzupełnienia braków formalnych
 • Zażalenie na postanowienie nakładające grzywnę przez sąd rejestrowy
 • Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu apelacji
 • Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu pozwu
 • Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu pozwu (o przekazaniu sprawy innemu organowi)
 • Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do złożenia apelacji
 • Zażalenie na postanowienie o odmowie zwolnienia od kosztów sądowych
 • Zażalenie na postanowienie o przymusowym sprowadzeniu i aresztowaniu świadka
 • Zażalenie na postanowienie o skazaniu świadka na grzywnę
 • Zażalenie na zarządzenie o zwrocie pozwu
 • Zażalenie powoda na postanowienie odrzucające zażalenie
 • Zażalenie powoda na postanowienie sądu pierwszej instancji odmawiające zwolnienia od kosztów sądowych
 • Zażalenie powoda na zarządzenie Przewodniczącego o zwrocie pozwu
 • Zażalenie powoda na zwrot pozwu
 • Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
 • Sprzeciw od wyroku zaocznego
 • Zarzuty przeciwko nakazowi zapłaty w postępowaniu nakazowym
 • Cofnięcie skargi kasacyjnej
 • Odpowiedź na skargę kasacyjną dotyczącą naprawienia szkody
 • Odpowiedź na skargę kasacyjną w sprawie sprostowania świadectwa pracy
 • Odpowiedź na skargę kasacyjną wniesioną na podstawie przewidzianej w art. 398[3] § 1 pkt 2 kpc
 • Skarga kasacyjna dotycząca naprawienia szkody
 • Skarga kasacyjna dotycząca nabycia własności rzeczy skradzionej (uzasadnienie przedsądu wskazujące na rozbieżność orzecznictwa – art. 398[9] § 1 pkt 2 kpc)
 • Skarga kasacyjna oparta na naruszeniu przepisów postępowania
 • Skarga konstytucyjna
 • Skarga na orzeczenie referendarza sądowego
 • Skarga na przewlekłość postępowania
 • Skarga o wznowienie postępowania z powodu tego, iż wyrok został oparty na dokumencie podrobionym
 • Skarga o wznowienie postępowania z powodu wykrycia okoliczności faktycznych mogących mieć wpływ na wynik sprawy
 • Skarga o wznowienie postępowania z przyczyny nieważności
 • Skarga o wznowienie postępowania z właściwych przyczyn restytucyjnych
 • Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem w sprawie o odszkodowanie za rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia
 • Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Skarga o stwierdzenie przewlekłości postępowania w sprawie

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia
 • Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron
 • Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
 • Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
 • Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę
 • Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika
 • Zawiadomienie zakładowej organizacji związkowej o zamiarze rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • Zawiadomienie zakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę
 • Zawiadomienie o wygaśnięciu umowy o pracę
 • Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
 • Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem
 • Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia
 • Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę na czas nieokreślony za wypowiedzeniem
 • Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem
 • Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego
 • Wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego
 • Wniosek o udzielenie urlopu na żądnie
 • Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego przed planowana data porodu
 • Wniosek pracownicy o skrócenie urlopu macierzyńskiego
 • Wniosek pracownika wracającego z urlopu macierzyńskiego o obniżenie wymiaru czasu pracy
 • Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego
 • Kontrakt menedżerski
 • Przedwstępna umowa o pracę
 • Spółdzielcza umowa o pracę
 • Umowa o pracę na okres próbny
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony
 • Umowa o pracę na czas określony
 • Umowa o pracę na czas określony zawierana w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
 • Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy
 • Umowa o pracę nakładczą
 • Umowa o pracę z telepracownikiem (umowa o telepracę)
 • Umowa o skierowanie pracownika na kształcenie w formach pozaszkolnych
 • Umowa o skierowanie pracownika na kształcenie w formach szkolnych
 • Umowa o używanie przez pracownika samochodu prywatnego do celów służbowych
 • Odstąpienie pracodawcy od umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej
 • Odstąpienie pracodawcy od umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone
 • Oświadczenie pracownika ponoszącego wspólną odpowiedzialność materialną o wyrażeniu zgody na wykonywanie pracy w miejscu powierzenia mienia przez innych pracowników materialnie nieodpowiedzialnych
 • Oświadczenie pracownika o odstąpieniu od umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej
 • Oświadczenie pracownika o odstąpieniu od umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone
 • Oświadczenie pracownika o wypowiedzeniu umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej
 • Oświadczenie pracownika w kwestii wskazania przez pracownika innej osoby zastępującej przy inwentaryzacji
 • Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 • Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej
 • Umowa o współodpowiedzialności materialnej pracowników za łącznie powierzone im mienie z obowiązkiem wyliczenia się
 • Wniosek pracownika wspólnie odpowiedzialnego o przeprowadzenie inwentaryzacji
 • Wypowiedzenie umowy o wspólnej odpowiedzialności za mienie powierzone
 • Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
 • Umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy
 • Umowa o zachowanie poufności
 • Systemy czasu pracy
 • Regulamin pracy
 • Regulamin wynagradzania pracowników
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Pozew o nawiązanie umowy o pracę
 • Pozew o nawiązanie stosunku pracy po wygaśnięciu stosunku pracy
 • Pozew o zawarcie umowy o pracę w wykonaniu przedwstępnej umowy o pracę
 • Pozew o odszkodowanie za niedotrzymanie warunków umowy przedwstępnej
 • Pozew o dopuszczenie do pracy
 • Pozew o dopuszczenie do pracy i zapłatę wynagrodzenia
 • Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • Pozew o ustalenie podstawy zatrudnienia
 • Pozew o ustalenie rodzaju umowy o pracę
 • Pozew o ustalenie stosunku pracy w razie przejęcia zakładu pracy
 • Pozew o ustalenie warunków umowy o pracę i zapłatę wynagrodzenia
 • Pozew o uchylenie się od skutków prawnych ugody sądowej i przywrócenie do pracy
 • Pozew o ustalenie długości okresu wypowiedzenia w razie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę
 • Pozew o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy i płacy
 • Pozew o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia warunków pracy i płacy (o przywrócenie dotychczasowych warunków pracy i płacy)
 • Pozew o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia zmieniającego
 • Pozew o odszkodowanie należne pracownikowi w razie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu dopuszczenia się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika (art. 55 § 1[1] kp)
 • Pozew o odszkodowanie z powodu bezprawnego i bezzasadnego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • Pozew o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • Pozew o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę
 • Pozew o przywrócenie do pracy i zapłatę wynagrodzenia
 • Pozew o przywrócenie do pracy w razie bezprawnego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika
 • Pozew o przywrócenie do pracy z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy bez wypowiedzenia
 • Pozew o przywrócenie pracownika do pracy, w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
 • Pozew o ustalenie przyczyny rozwiązania stosunku pracy (w związku ze sporem o uprawnienie do lokalu zamiennego)
 • Pozew o ustalenie sposobu rozwiązania umowy o pracę
 • Pozew o ustalenie terminu rozwiązania stosunku pracy w razie odwołania pracownika ze stanowiska
 • Pozew o uznanie za bezskuteczne oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę (o przywrócenie do pracy) wskutek naruszenia przez pracodawcę przepisów prawa pracy o wypowiadaniu umów o pracę
 • Pozew o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
 • Pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne
 • Pozew o wynagrodzenie za niedotrzymanie uzgodnionego okresu wypowiedzenia
 • Pozew pracownika o odszkodowanie, w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
 • Pozew pracownika o odszkodowanie, w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony
 • Pozew pracownika o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę
 • Pozew pracownika o przywrócenie do pracy z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę
 • Pozew pracownika o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne/ o przywrócenie do pracy z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę (wypowiedzenie dokonane wobec pracownicy w ciąży)
 • Pozew pracownika o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne/ o przywrócenie do pracy z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę ze względu na brak związkowej konsultacji wypowiedzenia
 • Pozew pracownika o uznanie za bezskuteczne rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem/ o przywrócenie do pracy ze względu na niezachowanie wymagań formalnych oświadczenia o wypowiedzeniu
 • Pozew pracodawcy o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika
 • Pozew pracodawcy o zapłatę odszkodowania w razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia
 • Odpowiedź na pozew o ustalenie terminu rozwiązania umowy o pracę po skróceniu okresu wypowiedzenia
 • Odpowiedź na pozew o zapłatę odprawy w razie rozwiązania stosunku pracy
 • Odpowiedź na pozew w sprawie o odszkodowanie z powodu rozwiązania za wypowiedzeniem terminowej umowy o pracę
 • Odpowiedź na pozew w sprawie o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę
 • Odpowiedź na pozew w sprawie o przywrócenie do pracy
 • Odpowiedź na pozew w sprawie o przywrócenie do pracy z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • Odpowiedź na pozew w sprawie o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne
 • Pozew pracownika o ustalenie wygaśnięcia umowy o pracę
 • Pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę
 • Pozew o zwrot kosztów poniesionych przez pracownika
 • Pozew pracownika o zapłatę dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Pozew o przywrócenie do pracy i zapłatę wynagrodzenia
 • Pozew o zapłatę dodatku wyrównawczego
 • Pozew o zapłatę nagrody jubileuszowej
 • Pozew o zapłatę odprawy emerytalnej (lub rentowej)
 • Pozew o zapłatę odprawy pośmiertnej
 • Pozew o zapłatę premii (nagrody)
 • Pozew o zapłatę premii i nagrody z zakładowego funduszu nagród
 • Pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę
 • Odpowiedź na pozew w sprawie o zapłatę wynagrodzenia za pracę
 • Odpowiedź na pozew o odprawę pośmiertną
 • Odpowiedź na pozew o potrącenie z wynagrodzenia za pracę
 • Odpowiedź na pozew o zapłatę dodatku wyrównawczego
 • Odpowiedź na pozew o zapłatę dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Odpowiedź na pozew o zasądzenie odprawy emerytalnej
 • Pozew o ochronę dóbr osobistych
 • Pozew o odszkodowanie z tytułu naruszenia dóbr osobistych przez pracodawcę
 • Pozew o odszkodowanie z tytułu naruszenia przez pracodawcę obowiązku równego traktowania pracowników
 • Pozew o odszkodowanie z tytułu stosowania mobbingu przez pracodawcę
 • Pozew o zadośćuczynienie z powodu rozstroju zdrowia wywołanego stosowaniem mobbingu
 • Pozew o odszkodowanie z tytułu niewydania w terminie świadectwa pracy (wydania niewłaściwego świadectwa pracy)
 • Pozew o odszkodowanie za niewydanie świadectwa pracy
 • Pozew o sprostowanie świadectwa pracy
 • Pozew o uzupełnienie treści świadectwa pracy
 • Pozew o wydanie świadectwa pracy
 • Pozew pracownika o odszkodowanie z tytułu niewydania w terminie świadectwa pracy
 • Pozew pracownika o sprostowanie świadectwa pracy
 • Odpowiedź na pozew w sprawie o sprostowanie świadectwa pracy
 • Pozew o udzielenie urlopu szkoleniowego
 • Pozew o udzielenie urlopu wypoczynkowego
 • Pozew o zapłatę ekwiwalentu pieniężnego za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy
 • Pozew o zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
 • Pozew pracownika o zapłatę kosztów związanych z odwołaniem pracownika z urlopu
 • Pozew pracownika o zapłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 • Pozew o ustalenie, że zdarzenie jest wypadkiem przy pracy
 • Pozew o ustalenie, że zdarzenie jest wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy
 • Pozew o uchylenie kary porządkowej
 • Pozew pracownika o uchylenie kary porządkowej z powodu upływu terminu do zastosowania kary
 • Pozew pracownika o uchylenie kary porządkowej z powodu niewspółmierności kary
 • Odpowiedź na pozew w sprawie o uchylenie kary porządkowej
 • Pozew o zapłatę odszkodowania od pracowników za szkodę powstałą w mieniu łącznie powierzonym
 • Pozew o zapłatę odszkodowania przez pracownika z tytułu szkody wyrządzonej zakładowi pracy w związku z wykonywaną pracą
 • Pozew o zapłatę odszkodowania przez pracownika za wyrządzoną szkodę w mieniu zakładu
 • Pozew o zapłatę odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej przez pracownika osobie trzeciej
 • Pozew o zapłatę odszkodowania za szkodę powstałą w mieniu powierzonym pracownikowi
 • Pozew o zapłatę odszkodowania za szkodę spowodowaną wykorzystaniem informacji stanowiących tajemnicę służbową
 • Pozew o zapłatę odszkodowania za szkodę wyrządzoną pracodawcy przez pracownika
 • Pozew o zapłatę odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez pracownika nieumyślnie
 • Pozew o zapłatę odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez pracownika osobie trzeciej
 • Pozew o zapłatę odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez pracownika z winy umyślnej
 • Pozew pracodawcy o odszkodowanie przeciwko pracownikowi odpowiedzialnemu za mienie powierzone
 • Pozew pracodawcy o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez pracownika nieumyślnie
 • Pozew pracodawcy o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez pracownika umyślnie
 • Zakaz konkurencji
 • Pozew byłego pracodawcy o odszkodowanie z tytułu naruszenia przez byłego pracownika zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy
 • Pozew o zapłatę odszkodowania przysługującego byłemu pracownikowi wynikającego z zakazu konkurencji
 • Pozew pracownika o zapłatę odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy
 • Pozew pracodawcy o odszkodowanie z tytułu naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji w czasie trwania stosunku pracy
 • Pozew pracodawcy przeciwko byłemu pracownikowi o odszkodowanie z tytułu naruszenia zakazu konkurencji przez pracownika po ustaniu stosunku pracy
 • Pozew przeciwko pracownikowi o odszkodowanie z tytułu wyrządzenia pracodawcy szkody (spowodowanej naruszeniem zakazu konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy)
 • Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do zasiłku chorobowego
 • Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do zasiłku chorobowego z powodu braku niezdolności do pracy
 • Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do zasiłku chorobowego z tytułu niezdolności do pracy w okresie urlopu bezpłatnego
 • Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do zasiłku chorobowego ze względu na jego niewłaściwe wykorzystanie
 • Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nakazującej zwrot nienależnie pobranego zasiłku chorobowego
 • Skarga (odwołanie) na bezczynność organu rentowego w sprawie wydania decyzji o przyznaniu zasiłku chorobowego
 • Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odmawiającej przyznania świadczenia rehabilitacyjnego
 • Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do świadczenia rehabilitacyjnego
 • Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do zasiłku wyrównawczego
 • Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do zasiłku macierzyńskiego
 • Odwołanie od decyzji odmawiającej wypłaty zasiłku macierzyńskiego dla ojca
 • Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem
 • Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dorosłym członkiem rodziny
 • Odwołanie od decyzji odmawiającej wypłaty zasiłku opiekuńczego ze względu na możliwość sprawowania opieki przez inne osoby
 • Odwołanie od odmowy przyznania prawa do zasiłku pogrzebowego
 • Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu następstw wypadku przy pracy
 • Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odmawiającej przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy
 • Odwołanie od decyzji odmawiającej uznania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy
 • Odwołanie od decyzji odmawiającej przyznania renty z powodu wypadku przy pracy
 • Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie o ustalenie wypadku przy pracy i przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy
 • Odwołanie od decyzji odmawiających wypłaty renty z powodu choroby zawodowej w zbiegu z emeryturą
 • Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do renty rodzinnej wobec nieuznania związku śmierci z drogą do pracy
 • Odwołanie od decyzji odmawiającej przyznania renty rodzinnej wypadkowej, ze względu na brak związku między śmiercią a wypadkiem przy pracy
 • Odwołanie od decyzji odmawiającej przyznania renty rodzinnej po mężu
 • Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
 • Odwołanie od decyzji odmawiającej renty z tytułu niezdolności do pracy z powodu braku wymaganego okresu składkowego
 • Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odmawiającej przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy
 • Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie o przyznanie renty rodzinnej
 • Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do renty rodzinnej ze względu na brak wspólności małżeńskiej
 • Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa od renty rodzinnej po ojcu
 • Odwołanie od decyzji odmawiającej dalszej wypłaty renty uczniowskiej
 • Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do emerytury na zasadach ogólnych
 • Odpowiedź Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na odwołanie w sprawie odmowy przyznania prawa do emerytury
 • Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do emerytury mężczyźnie po ukończeniu 60 lat życia ze względu na brak wymaganego okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu
 • Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do emerytury mężczyźnie po ukończeniu 60 lat z powodu nieuznania za całkowicie niezdolnego do pracy
 • Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do wcześniejszej emerytury
 • Odwołanie od decyzji odmawiającej świadczenia przedemerytalnego
 • Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie o zwrot nienależnie pobranej emerytury
 • Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie zawieszenia prawa do emerytury i wstrzymania jej wypłaty