Jakie możliwości ma zlecający umowę o dzieło?

Dodano: 15.07.2013

W przypadku umowy o dzieło, osoba, która otrzymała zlecenie ma obowiązek wykonania zleconego jej dzieła tak, aby nie występowały w nim wady. W zamian za wytworzone dzieło ma prawo do zapłaty wynagrodzenia od zlecającego dzieło.

Sposób, w jaki wykonane ma być dzieło jest ujęta w umowie. Osoba akceptująca zamówienie o dzieło nie ma poza tym obowiązku stosować się do wskazówek zamawiającego. Może zrobić to na ryzyko zamawiającego i po wcześniejszym poinformowaniu go o możliwości uszkodzenia lub zniszczenia dzieła. Jeżeli dziełobiorca wywiąże się ze zlecenia w sposób sprzeczny z umową lub będzie ono wadliwe, zlecający dzieło może odstąpić od umowy i powierzyć dalsze wykonanie dzieła innemu dziełobiorcy na koszt i ryzyko akceptującego to zlecenie. W przypadku, gdy zamawiający jest dostawcą materiału, w ramach wycofania się z umowy może zażądać jego zwrotu oraz wydania rozpoczętego dzieła. Jeżeli dzieło posiada wady zamawiający ma prawo do żądania ich usunięcia w wyznaczonym przez siebie terminie z powiadomieniem, że jeżeli data ta upłynie bez żadnego skutku nie zaakceptuje on naprawy.

Gdy niemożliwe jest zniwelowanie wad lub dziełobiorca nie wykonał naprawy w wyznaczonym terminie zamawiający może odstąpić od umowy. Gdy wady nie są istotne, zamawiający może zażądać zmniejszenia wynagrodzenia w adekwatnym stosunku.

Joanna Walerowicz