Jak skonstruować umowę w zakresie autorskich praw osobistych?

Dodano: 16.07.2013

Zgodnie z regulacjami prawnymi autorskie prawa osobiste nie ulegają zrzeczeniu i są niezbywalne. Wynika to z rodzaju tych praw i ich specyfiki. Autorskie prawa osobiste odzwierciedlają indywidualną więź osoby, która go stworzyła z utworem. Chodzi tutaj także o interesy osobiste, które są zależne zarówno od względów emocjonalnych, jak i praktycznych. Z powodu tak zbudowanego interesu twórcy, które są zmaterializowane w postaci tych praw ustawodawca objął je ochrona prawną.

W obszarze prawa umów odnoszących się do praw autorskich niezbywalność nie występuje, jako kluczowa implikacja. Z kolei, jeśli chodzi o zakaz zrzeczenia objawiają się trudności. Przykładem tutaj może być dokumentacja związana z budową i znaczenie osobistych praw autorskich jej twórców na powodzenie inwestycji, której los nie jest pewny, gdy powstaje konflikt pomiędzy twórcą a inwestorem. W takiej sytuacji rozwiązaniem może być zamieszczenie w umowie odpowiedniej klauzuli, w której twórca zobowiązuje się do nie dysponowania autorskimi prawami osobistymi do utworu. Oświadczenie powinno zawierać dodatkowo nadania prawa dla osób trzecich do ich wykonywania.

W jaki sposób druga strona, która zawiera umowę może się uchronić przed zmianą decyzji przez twórcę? Właściwym rozwiązaniem byłoby takie skonstruowanie umowy, która mówiłaby o przekazaniu autorskich praw majątkowych, co znaczy, że w obszarze zrzeczenia się autorskich praw majątkowych twórca ponosi odpowiedzialność majątkową za nie wywiązywanie się z warunków umowy.

Konstruując umowy dotyczące autorskich praw osobistych trzeba jednak mieć na uwadze, że przepisy prawne w zakresie anulowania lub wypowiedzenia umowy w związku z jej niemajątkowymi korzyściami twórcy są normami bezwzględnie obowiązującymi.

Joanna Walerowicz