Czy pracodawca może przejąć prawa autorskie do utworu?

Dodano: 09.07.2013

Prawo autorskie odnosi się do utworów, czyli każdym przejawem działalności o charakterze subiektywnym, a także ich protekcją, warunkami udzielania licencji i prawami przysługującymi autorowi. Utworami są wyroby artystyczne, jak również przedstawienia sceniczne i choreograficzne.

Prawa autorskie dzielą się na osobiste i majątkowe. Osobiste są nierozłącznie związane z osobą twórcy i nie ulegają dziedziczeniu. Jeśli chodzi o prawa majątkowe, to zgodnie z ustawą, twórca utworu ma prawo do korzystania i dysponowania nim oraz do otrzymania zapłaty za stosowanie utworu. Inny przepis ustawy mówi jednak, że jeżeli pracownik wytworzył utwór w procesie wykonywania obowiązków służbowych względem pracodawcy, w chwili jego przejęcia wszystkie autorskie prawa majątkowe przechodzą na pracodawcę, o ile ustawa lub umowa nie reguluje inaczej.

Pracownik oraz pracodawca mogą dowolnie ukształtować sposób i obszar autorskich praw majątkowych, poprzez właściwe zapisy w umowie o pracę. Mogą też w tym celu sformułować oddzielną umowę cywilnoprawną. Zasięg pól eksploatacji, w stosunku, do których doszło do uzyskania praw majątkowych, jest określany poprzez dokładna analizę obowiązków pracowniczych oraz zgodę obu stron.

Zgodnie z normami prawnymi przeniesienie autorskich praw majątkowych może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy wytworzone utwory odnoszą się do pracowniczych obowiązków pracownika wynikającymi ze stosunku pracy.

Joanna Walerowicz