Co obejmują zasady dobrego traktowania przy zatrudnieniu?

Dodano: 28.06.2013

Jakiś czas temu w nowelizacji Kodeksu pracy ustawodawca uszczegółowił normy prawne dotyczące dyskryminacji oraz wprowadził regulacje, które przewidują grzywny za ich naruszenie.

Zachowania pracodawcy, które predysponują, jako naruszenie równego traktowania w zatrudnieniu to konkretnie takie zachowania, które ze względu na niepełnosprawność lub płeć prowadzą do:

– niesprzyjające dla pracownika ukształtowanie wynagrodzenia, także pozostałych warunków zatrudnienia, takich jak pominięcie w przyznawaniu awansu lub innych świadczeń,

– pomijanie przy wyznaczaniu do udziału w zajęciach, których zamiarem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

– odmowa rozwiązania lub nawiązania stosunku pracy.

Jednak od tych reguł przewidzianych jest kilka wyjątków. Pogwałcenie zasady równego traktowania nie stanowi podjęte na określony czas działanie, mające na celu zrównoważenie szans wszystkich osób. Kolejnym wyjątkiem jest różnicowanie pracowników ze względu na wyznanie lub religię, w okolicznościach gdy charakter prowadzonej działalności pozostaje w bezpośrednim związku z religią lub wyznaniem i są to umotywowane wymagania zawodowe.

Pracownikowi, wobec którego zostały przekroczone zasady równego traktowania w zatrudnieniu, przypada prawo do odszkodowania w wartości nie mniejszej niż kwota minimalnego wynagrodzenia. Pracownik ma też gwarancję, że korzystanie z uprawnień powstałych z naruszenia zasad nie może stanowić powodu wypowiedzenia pracy lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia przez pracodawcę.

Joanna Walerowicz