Co komornik może zabrać firmie?

Dodano: 28.08.2015

Niejeden przedsiębiorca obawia się wizyty komornika. Niestety lęk przed taką sytuacją często prowadzi do niezbyt rozsądnych zachowań i mało skutecznych prób zachowania majątku. Lepszym rozwiązaniem jest poszerzenie wiedzy na temat egzekucji komorniczej oraz właściwego postępowania, gdy do niej dojdzie.

t-bill_gr

Kiedy przyjdzie komornik?

Zanim sprawą niespłaconego długu zajmie się komornik, powinno odbyć się postępowanie sądowe. W każdym przypadku sąd musi dokładnie zbadać sprawę oraz wydać, tzw. tytuł wykonawczy. Jest to dokument, który stwierdza obowiązek zapłaty określonej kwoty oraz zawiera nakaz zapłaty. W trakcie postępowania dłużnik ma prawo przedstawić swoje racje, np. dowody potwierdzające, że dług jest przedawniony, został spłacony lub podjęto decyzję o odłożeniu spłaty. Czynne uczestniczenie w postępowaniu ma bardzo duże znaczenie, ponieważ po wydaniu tytułu wykonawczego dłużnik straci możliwość przedstawienia swoich argumentów.

Po wydaniu tytułu wykonawczego wierzyciel podejmuje decyzję, czy skierować sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego, czyli do komornika. W tym celu musi złożyć odpowiedni wniosek o wszczęcie egzekucji.

Co może zabrać komornik?

Komornik może zająć wynagrodzenie oraz inne świadczenia otrzymywane przez dłużnika. Oprócz tego najczęściej zajmowane są ruchomości, czyli np. sprzęt AGD i RTV, pojazdy, komputery i inne urządzenia. Egzekucji podlegają również nieruchomości – domy, garaże, działki, itp. Zgodnie z zasadami regulującymi sądowe postępowanie egzekucyjne zajęciu może ulec praktycznie każdy element majątku. Jednocześnie komornik nie ma prawa przejąć całości majątku ani wszystkich pieniędzy na koncie firmy.

Osoby, które prowadzą firmę, mogą wstąpić do sądu o wyłączenie niektórych rzeczy z pod zajęcia. Dotyczy to majątku niezbędnego dla dalszego prowadzenia działalności. We wniosku należy jednak wskazać inne składniki mienia, które mogą zaspokoić roszczenia. Na przykład, jeśli zajęciu ma ulec urządzenie konieczne dla działania zakładu produkcyjnego, dłużnik może w zamian wskazać prywatny samochód. W takiej sprawie decyzję podejmuje sąd. Egzekucji nie będą także podlegały przedmioty, które są niezbędne do osobistej pracy zarobkowej, z wyjątkiem pojazdów mechanicznych – mówi specjalista z Biura Rachunkowego Kognitariat w Warszawie.

Czy można uniknąć egzekucji komornika?

Interwencja komornika nie jest jedynym sposobem na odzyskanie długów, co więcej powoduje dodatkowe koszty. Dlatego często bardziej korzystnym rozwiązaniem jest polubowne załatwienie sprawy. Jeśli jest to możliwe, warto zdecydować się na negocjacje, które mogą przynieść znacznie lepsze rezultaty niż postępowanie sądowe. Popularne rozwiązania to rozłożenie płatności na raty lub odroczenie jej w czasie. Niezależnie od zasad, na których będzie się opierać osiągnięte porozumienie, należy zawrzeć je na piśmie, ponieważ taki dokument przyda się, jeśli mimo wszystko sprawa trafi do sądu.

Najgorszym rozwiązaniem w przypadku kłopotów z zadłużeniem, jest ignorowanie problemu. Gdy pomimo prób negocjacji sprawą zajmie się komornik, nadal można podpisać ugodę. Jest ona zawierana z wierzycielem, a komornik pełni jedynie rolę reprezentanta. Dlatego w takiej sytuacji to do wierzyciela należy kierować wszystkie prośby, np. o rozłożenie zadłużenia na raty. Trzeba jednak pamiętać o tym, że wierzyciel nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi na takie wnioski, tym bardziej nie musi wyrazić zgody.

Majątek własny czy firmowy?

Nawet, jeśli dług powstał w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie oznacza to, że przedsiębiorca odpowiada wyłącznie firmowym majątkiem. Egzekucja może dotyczyć majątku firmowego i prywatnego. Fakt, że zadłużenie jest związane z działalnością gospodarczą czasem ma znaczenie w sytuacji, gdy dłużnik pozostaje w związku małżeńskim. Jeśli w takim związku panuje wspólność majątkowa, a zobowiązanie zaciągnięto bez zgody małżonka, wtedy komornik nie będzie mógł zająć części mienia, która jest objęty wspólnością. Należy także wiedzieć, że nawet jeśli dług nie jest związany z prowadzoną działalnością, może zostać wyegzekwowany z majątku przedsiębiorstwa.

Wizyta komornika może doprowadzić do poważnych problemów. Dlatego najlepszym rozwiązaniem pozostaje systematyczne regulowanie wszystkich zobowiązań. Pomocne może okazać się dobre Biuro Rachunkowe, które w profesjonalny sposób zajmie się finansami przedsiębiorstwa.